Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zvané „GDPR“).

V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů společností Transforwarding a.s.:

 • zasláním objednávky souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů; zpřístupněné důvěrné informace a osobní údaje dalších fyzických osob uvedené v objednávce budou zpracovány výhradně pro nezbytně nutné účely vzájemné spolupráce, přičemž společnost Transforwarding a.s. jako poskytovatel zasilatelských a s tím souvisejících služeb vystupuje v roli správce osobních údajů (není v postavení zpracovatele) a sama organizuje a určuje účel, způsob, prostředky zpracování osobních údajů a jejich uchování,
  Informace pro subjekty osobních údajů:
  kontaktní fyzické osoby smluvních partnerů správce OÚ – získání OÚ přímo od subjektu osobních údajů
  kontaktní fyzické osoby smluvních partnerů správce OÚ – získání OÚ ze zdrojů odlišných od subjektu osobních údajů
  fyzické osoby v postavení smluvních partnerů
 • osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění závazků v souvislosti s poskytováním služeb či plněním z titulu smluvního vztahu, především na základě zaslané objednávky přepravy zásilky (a takto vzniklé zasilatelské smlouvy), osobní údaje mohou být využity jen v oprávněném zájmu s poskytováním zasilatelských služeb a nebudou využity k jiným účelům,
 • osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu, pro který byly osobní údaje získány (z důvodů možného vzniku budoucího občanského práva, dále z důvodu zákonného požadavku na archivaci objednávky přepravy společně s daňovými doklady a potvrzenými přepravními listy příjemci), nebo dále po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • osobní údaje budou zpracovány s přihlédnutím na jejich důvěrný charakter se zabezpečením odpovídající daným rizikům podle požadavků předpisů na ochranu osobních údajů,
 • osobní údaje budou poskytnuty ke shora uvedenému účelu za vyjmenovaných podmínek a ve stejném rozsahu výhradně vybraným subdodavatelům podílejícím se na přepravě v rámci dodavatelského řetězce (např. zahraniční partneři, vybraní dopravci, partneři v rámci vnitrostátního přepravního systému FOFR) jako dílčím zpracovatelům a nebudou poskytnuty dalším třetím či nepovolaným osobám.

Další informace naleznete v “Pravidlech ochrany osobních údajů

KONTAKT:

Případné dotazy či žádosti ke zpracování osobních údajů můžete zasílat na e-mail: info@transforwarding.cz